MISJA SZKOŁY

MISJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPSK w Bielicy.

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Bielicy to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku, jako szkoła katolicka, która powstała we wrześniu 2013 roku.

Obecnie staje się 8- letnią szkołą podstawową, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej (psychologiczno- pedagogicznej), inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

Celem działalności PSP SPSK w Bielicy jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

Najlepsze efekty zostaną osiągnięte poprzez integrację środowiska nauczycieli- uczniów- rodziców. Współpraca pozwoli na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Elementem niezbędnym w budowaniu Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej. Są to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do misji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

W związku z tym, że PSP SPKS w Bielicy jest szkołą katolicką wszystkie działania wychowawcze oraz profilaktyczne w niej podejmowane są podporządkowane w sposób szczególny nauce Jezusa Chrystusa – pierwszego i najlepszego nauczyciela oraz wychowawcy. Dlatego też przekazujemy nie tylko wiedzę, ale także uczymy wzrastać w prawdzie i mądrości. Uczymy uczniów, że świat wartości jest nie mniej ważny niż wiedza.

Wychowanie i nauczanie w naszej placówce opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół  Katolicki.

Troska o formację duchową wychowanków jest realizowana poprzez:

– codzienną modlitwę,

– rekolekcje adwentowe i wielkopostne,

– śpiew pieśni religijnych,

– czytanie opowieści i historii biblijnych.

Be Sociable, Share!